Górskie tło

Małżeństwo według prawa

§1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. §2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem. Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu. §1. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza. §2. Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa. Kodeks Prawa Kanonicznego

Gdzie załatwić formalności?

Miejscem załatwiania wszelkich formalności związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa jest parafia zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego.

Powiadomienie o chęci zawarcia małżeństwa

Na kilka miesięcy przed planowaną datą ślubu (nie mniej niż 3 miesiące - im wcześniej, tym lepiej) narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu poinformowania o chęci zawarcia sakramentu małżeństwa, upewnienia się czy wybrany przez nich termin nie jest już zajęty i doprecyzowania szczegółów związanych z formalną stroną zawarcia małżeństwa.

Zapowiedzi przedślubne

Na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu tzw. dania na zapowiedzi i spisania protokołu przedślubnego, do czego potrzebne będą następujące dokumenty:

  • aktualne (tzn. nie starsze niż trzy miesiące) świadectwa chrztu świętego (zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym kandydatów) pobrane z parafii, w których narzeczeni byli ochrzczeni
  • świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli w metryce chrztu nie było o nim adnotacji)
  • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych kursu przedmałżeńskiego
  • świadectwa ukończonej katechezy w zakresie szkoły średniej
  • dowody osobiste
  • trzy egzemplarze "zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" (pobiera się je w USC i ważne są sześć miesięcy od daty wydania, zatem należy je pobrać nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą zawarcia małżeństwa)
  • jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument
  • wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka
Wyżej wymienione dokumenty można dostarczyć w okresie przygotowania do zawarcia sakramentalnego małżeństwa

Narzeczeni otrzymają

W trakcie załatwiania formalności narzeczeni otrzymują:

  • kartki do Spowiedzi Świętej,
  • prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii drugiej strony,
Ponieważ spisanie protokołu przedślubnego, podczas którego duszpasterz przeprowadza z narzeczonymi rozmowę, mającą na celu zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła, wymaga dłuższego czasu, uprasza się, aby narzeczeni zgłosili się do kancelarii na początku godzin urzędowania.

Spowiedź przedślubna

Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni powinni odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi należy powiedzieć, iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna). Ostatnia spowiedź przedślubna powinna mieć miejsce przed samym ślubem, aby godnie przyjąć sakrament małżeństwa.

Drugie spotkanie w kancelarii parafialnej

Na kilka dni przed ustaloną datą ślubu narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu omówienia liturgii. Należy dostarczyć potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych, jeśli były głoszone w innej parafii niż nasza oraz pisemne zaświadczenia o przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania. Wraz z narzeczonymi powinni stawić się w kancelarii osoby mające być ich świadkami ślubu. Powinny posiadać ze sobą dowody osobiste. Jeśli jest to niemożliwe, narzeczeni powinni posiadać następujące dane świadków: imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania.

Świadkowie, fotograf

Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków, jeśli nic nie stoi im na przeszkodzie, odbyli również sakramentalną spowiedź świętą, by w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani i obdarzeni zaufaniem.

Fotograf i kamerzysta powinien posiadać licencję wydaną przez Kurię Diecezjalną.

Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu

Na przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa w Diecezji Rzeszowskiej składa się katechizacja przedślubna i 3 spotkania w Poradni Rodzinnej. Katechizacja przedślubna odbywa się w formie trzech katechez przedślubnych prowadzonych przy wybranych parafiach lub Dnia Skupienia dla Narzeczonych prowadzonego w Domu Rekolekcyjnym. Narzeczeni zgłaszający się na w/w przygotowanie powinni mieć już ukończoną katechizację przedmałżeńską (tzw. „kurs przedmałżeński”).

Więcej informacji na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin w Rzeszowie